Tư vấn miễn phí (24/7) 0936 300 312

CHUYÊN LÚA 3

PHÂN BÓN HỖN HỢP NPK

NPK 20-0-20 CHUYÊN THÚC ĐÒNG-CHẮC HẠT